Departementschef for Departement for Landbrug, selvforsyning, energi og miljø

Grønlands Selvstyre søger en fremtidsorienteret og innovativ leder til stillingen som departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Du vil som departementschef stå i spidsen for mange spændende projekter. Det er derfor vigtigt, at du trives med udvikling både på den korte og langebane. Du er som person nysgerrig og opsøgende og forstår vigtigheden i tæt samarbejde både internt og eksternt. Hvis du har erfaring indenfor landbrug, energi og miljø er det en fordel, men ikke et krav. Det vigtigste er, at du trives med at have mange bolde i luften og er en nærværende og udviklende leder.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø består af ca. 40 kompetente medarbejdere, som forestår departementale opgaver inden for områderne: Landbrug, selvforsyning, energi, miljø, natur, national klimatilpasning og -strategi, brandmyndighed, beredskab og sprængstofområdet. Departementet varetager den overordnede planlægning, udvikling og gennemførelse af en række konkrete initiativer indenfor disse områder på grundlag af Naalakkersuisut og Inatsisartuts politiske målsætninger og konkrete beslutninger, samt sagsbehandling i henhold til relevant lovgivning. Endvidere er Departementet departemental myndighed for Miljøstyrelsen for Råstofområdet, Asiaq, Grønlands Naturinstitut og Nukissiorfiit.

Departementet er organiseret som følger:

 • Afdeling for Service, Økonomi og Personale
 • Afdeling for Landbrug, Selvforsyning og Energi
 • Afdeling for Natur og Klima
 • Afdeling for Miljø og Beredskab

Underliggende enheder under Departementet:

 • Nukissiorfiit, Miljøstyrelsen for Råstofområdet, Asiaq og Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut)

Ansvarsområde

Departementschefens hovedopgaver er at varetage den daglige ledelse af departementet ud fra departementets hovedopgaver, samt at rådgive Naalakkersuisoq inden for departementets ansvarsområder. Departementschefen skal sikre implementering af politiske tiltag samt medvirke til udvikling og effektivisering inden for departementets ansvarsområder. Departementschefen skal sikre, at der leveres solide beslutningsgrundlag og realisere de politiske beslutninger. 

Ansvarsområderne indebærer:

 • Betjening/servicering og rådgivning af Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
 • Varetagelse af Naalakkersuisoqs politik, ansvar og mål i relation til grøn omstilling, miljø, natur, landbrug, selvforsyning, energi, klima og eksplosiv, brand og beredskabsområdet.
 • Arbejdet indbefatter blandt andet at sikre implementering af Naalakkersuisut indsatsplaner inden for områderne, varetage og sikre udførelse af de opgaver Naalakkersuisut er blevet pålagt af Inatsisartut, og bistå Naalakkersuisoq i at fremme og udvikle de enkelte områder. 
 • Sikre fremdrift og koordinering inden for Departementets ressortområder – og være inddragende og kommunikerende i forhold til samarbejdspartnere, så der skabes sammenhængende løsninger til gavn for samfundet. 
 • Et stort fokus på grøn omstilling – herunder brug af grøn energi, konkurrenceudsættelse af de største vandkraftpotentialer, etablere nye vandkraftanlæg, støtte kommunerne i et stort løft af affaldsområdet, fokus på øget selvforsyning, grøn sejlads, beslutningsgrundlaget i forhold til Parisaftalen – er nogle af de højt prioriterede opgaver i relation til grøn omstilling.
  • Indenfor området varetages en række konkrete tilladelser og godkendelser, såsom VVM-godkendelser, tilskudsordninger til landbruget, godkendelse til ekspeditioner, CITES-godkendelser, miljøgodkendelser, naturkonsekvensvurderinger, sprængningstilladelser – og en række tilsyn. 
  • Deltage i samarbejdet i internationale fora – Arktisk Råd og Nordisk Råd herunder arbejdsgrupperne AMAP, PAME, CAFF og varetagelse af internationale konventioner og forhandlinger. 
  • Varetagelse af Miljøfonden 
  • Sekretariat for Beredskabskommissionen. Ved større hændelser eller katastrofer er Departementschefen desuden formand for Grønlands Beredskabskommission.  

Departementschefen har i øvrigt ansvaret for:

 • Rådgivning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger med fokus på mål- og resultatopnåelse og sikre en effektiv og velfungerende drift og udvikling af departementets ansvarsområder.
 • Sikre faglig- og ledelsesmæssig udvikling
 • Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser, enheder, virksomheder, institutioner og andre aktører, samt være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse.
 • Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav.
 • Ledelsen af departementet, herunder:

Organisationsudvikling og etablering af gode og klare kommunikations- og referenceforhold.

 • Personaleadministration og udvikling.
 • Fremme gode samarbejdsrelationer i departementet og med eksterne parter.

Vi forventer, at du har:

 • Et godt kendskab til og indsigt i det grønlandske samfund, kultur samt det grønlandske sprog
 • Et godt kendskab til samspillet mellem Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne
 • Gode evner i forhold til at prioritere og arbejde strategisk, udøve indflydelse og skabe synlige resultater
 • Stor ledelseserfaring med arbejde i en politisk ledet organisation samt med ansvar for økonomistyring
 • Udviser handlekraft, synligt lederskab og med stærke samarbejdsevner
 • Evne til at kunne inkludere såvel interne som eksterne aktører i forhold til en effektiv løsning af departementets kerneopgaver
 • Evnen til at styre, koordinere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter
 • Gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt
 • I stillingen vil der være behov for fleksibilitet ift. kommende opgaver, møder m.v.
 • Relevant videregående uddannelse samt relevant faglig viden inden for hele eller dele af departementets ansvarsområde
 • Stærke kommunikationsevner såvel mundtlige som skriftlige

Referenceforhold
Departementschefen refererer til Naalakkersuisoq for Landbrug, selvforsyning, energi og miljø i spørgsmål vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiske målsætninger inden for departementets områder samt den faglige forvaltning og drift af departementet. I spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, og i spørgsmål vedrørende opfølgningen på generelle administrative målsætninger, retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav m.v. refererer departementschefen til departementschefen for Formandens Departement.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat på åremålsvilkår, snarest eller efter aftale.

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39/40.

Lønnen med åremåls tillæg og faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 89.391,- kr og årligt Kr. 1.072.692,- kr plus pensionsbidrag

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår: Såfremt ansøger i forvejen er varigt ansat tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige i Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.   

Interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299 583117 eller +45 6083 3117 eller dorthe@flieshr.dk.

Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler.

Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Departementchef i  Formandens Departement, Hans-Peder Barlach Christensen, på hape@nanoq.gl.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfristen er den 24. juli 2022.

NAALAKKERSUISUT

Du finder yderligere information om Naalakkersuisut på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøg her

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.

Privatlivspolitik

Ifølge vores fortrolighedspolitik vil personlige informationer blive behandlet fortroligt og vil kun blive brugt til formål, der beskrives i denne tekst. Vi er forpligtet til at overholde den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Formålet med indsamlingen af personlige data er at vurdere og kontakte interesserede og kvalificerede kandidater til ledige stillinger i vores virksomhed. Dine data vil blive lagret på sikre servere placeret inden for EU.

Data i denne database kan blive brugt til anonyme statistikker. Oplysningerne vil blive brugt kollektivt og ingen individuelle brugere af databasen kan identificeres ud fra de anvendte oplysninger. Alle data vil blive slettet efter 180 dage. Du kan til enhver tid kontakte os hvis du ønsker, at vi sletter dine data.